Projekt ESF OP VVV

Projekt ESF OP VVV | Šablony SŠ a VOŠ III.

Projekt “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královehradeckém kraji II”

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

1. Personální podpora SŠ – Školní kariérový poradce

Kdo je kariérový poradce

Odborně kvalifikovaný pedagogický pracovník školy, který poskytuje poradenství v oblasti profesní orientace žáků školy a je součástí týmu školního poradenského pracoviště. Aktivně  soustavně pracuje se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými žáky.

Co je kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zde především pro žáky, cílem je podpora při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní odpovědné rozhodnutí žáka na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní kolektivy.

Odkazy pro vyhledávání škol po maturitě

Odkazy pro vyhledávání testů

Odkazy pro vyhledávání profesí a pracovních pozic

2. Zahraniční mobility

Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Podporováno bude stínování učitelů a poradenských pracovníků v hostitelské škole či školském poradenském zařízení, řízení debaty a konzultace s pedagogickými pracovníky a schůzky s dětmi, žáky, studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve vzdělávání. Zkušenosti ze zahraniční stáže budou dále vhodně sdíleny s kolegy ve vysílající instituci, např. formou workshopu nebo kulatého stolu.

3. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – intenzivní maturitní přípravy