Obor cestovní ruch | 65-43-N/01

Studijní obor je koncipován pro přípravu odborníků do oblasti cestovního ruchu, která si nárokuje pracovníky s vyspělým jazykovým projevem, kultivovaným vystupováním a psychickou vyzrálostí, širokým a komplexním společenskovědním přehledem a vysokou odbornou kvalifikací, která jim umožňuje pružně se adaptovat v konkrétních podmínkách praxe. Tomuto cíli odpovídá i pojetí vzdělávání, v němž je kladen důraz nejen na osvojení potřebných vědomostí, dovedností a konkrétních náročných praktických činností, ale i na rozvoj ekonomického myšlení a etického obchodně-podnikatelského jednání absolventů studijního oboru CR.

Absolvent vyšší odborné školy daného oboru se vyznačuje širokým všeobecným vzděláním a komplexním odborným vzděláním – jak teoretickým, tak praktickým. Uplatní se zejména v manažerských funkcích a podnicích cestovního ruchu všech právních forem a službových oborech na tuto oblast navazujících.

Délka studia: 3 roky
Předpoklady přijetí: získání úplného středního vzdělání
Způsob ukončení školy: absolutorium
Poskytované vzdělání: vyšší odborné (DiS.)

Specializace 1: průvodce cestovního ruchu
Specializace 2: samostatný pracovník cestovní kanceláře

Přijímací řízení

Termíny:

 • ve školním roce 2024/2025 nebude tento obor otevřen

Povinné vyučovací předměty

 • Anglický jazyk
 • Kapitoly z kultury a literatury zemí AJ
 • Obchodní angličtina
 • Cizí jazyk 2 (RJ, NJ, FJ, ŠJ)
 • Teorie a technika cestovního ruchu
 • Ekonomika CR a práce CK
 • Základy účetnictví
 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Marketing pro cestovní ruch
 • Management pro cestovní ruch
 • Psychologie
 • Informační systémy cestovního ruchu
 • Geografie cestovního ruchu
 • Dějiny kultury a umění pro CR
 • Kulturní a přírodní dědictví ČR
 • Metodika práce průvodce CR
 • Právo
 • Seminář k absolventské práci
 • Odborná praxe v CR

Volitelné předměty

 • Cizí jazyk 3 (RJ, NJ, FJ, ŠJ)
 • Konverzace v cizím jazyce (RJ, NJ, FJ, ŠJ, AJ)
 • Ekologie
 • Aplikované informační technologie
 • Etika a kultura podnikání
 • Tvorba produktu v CR
 • Komunikace mezi kulturami
 • Psychologie
 • Korespondence