Obor předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková (kombinovaná) forma | denní forma | 75-31-N/03

Profil absolventa je koncipován v souladu s nejnovějšími pedagogickými výzkumy, které pro profil absolventa stanoví kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní, předmětové a didaktické, manažerské a osobnostně kultivující. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovaných disciplín v průběhu studia.

Prokazatelnost získaných kompetencí bude zajištěna úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním absolventské práce, absolventskou závěrečnou zkouškou (absolutoriem) z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín. Podmínkou je rovněž absolvování všech druhů pedagogických praxí, kde student prokáže požadovanou úroveň pedagogických dovedností. Naplnění tohoto profesního standardu umožní absolventům působení v předškolních a mimoškolních zařízeních.

Cílem studia je připravit vzdělaného pedagogického pracovníka pro předškolní a mimoškolní vzdělávání jakožto nositele změn v předškolní a mimoškolní výchově. Pro jeho uplatnění je nezbytná přiměřená úroveň studia, ale i rozvoj sociálně osobnostních vlastností a profesních kompetencí.

Kvalifikační předpoklady absolventa vyšší odborné školy daného oboru předurčují k profesní orientaci v souvislosti s řízením a realizací výchovně vzdělávacích aktivit a činností školských institucí. Z odborného profilu vyplývá možnost uplatnění jako učitel mateřské školy, ale také vedoucí učitel mateřské školy, metodik, apod. – odborník na pedagogiku předškolního věku, vychovatel, pedagog volného času, samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mládež, asistent pedagoga zejména v těchto institucích: mateřské školy, přípravné třídy základní školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, střediska volného času, zájmové a dětské spolky.

Délka studia: 3 roky
Předpoklady přijetí: získání úplného středního vzdělání
Způsob ukončení školy: absolutorium
Poskytované vzdělání: vyšší odborné (DiS.)

Přijímací řízení

Termíny podání přihlášek:

 • příjem přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2024
 • příjem přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení do 14. 8. 2024
 • v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat průběžně nejpozději do 31. 10. 2024

2. kolo přijímacího řízení: 29. srpna 2024

Přihláška ke studiu >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení – dálková (kombinovaná) forma >> ke stažení <<.
Pozn.: Pro tento obor je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu dle NV č. 211/2010 Sb. – u uchazeče nesmí být diagnostikovány závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Výuka dálkové (kombinované) formy studia probíhá v pátek odpoledne a v sobotu.

Školné

Školné ve školním roce 2024/2025 je stanoveno na částku Kč 44 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Povinné vyučovací předměty

 • Anglický jazyk
 • Didaktika výuky anglického jazyka
 • Právo
 • Literární a jazykové praktikum
 • Biologie dítěte
 • Základy logopedie
 • Metody a techniky výzkumu
 • Informační a komunikační technologie
 • Pedagogika
 • Pedagogika předškolní a volného času
 • Dějiny pedagogiky
 • Psychologie
 • Sociální a pedagogická komunikace
 • Tělesná výchova s didaktikou
 • Hudební výchova s didaktikou
 • Výtvarná výchova s didaktikou
 • Dramatická výchova s didaktikou
 • Hra na hudební nástroj
 • Seminář pedagogické praxe
 • Pedagogická praxe – průběžná
 • Pedagogická praxe – souvislá
 • Seminář k absolventské práci
 • Kurzy

Povinně volitelné předměty

 • Specializace tělesné výchovy
 • Specializace hudební výchovy
 • Specializace výtvarné výchovy
 • Specializace dramatické výchovy
 • Didaktika poznávání přírody
 • Problematika školní zralosti
 • Geografická vlastivěda
 • Školský management
 • Technická tvořivost

Volitelné předměty

 • Komunikace mezi kulturami
 • Divadelní praktikum
 • Výtvarné praktikum
 • Hudební praktikum
 • Pohybové hry