Projekt ESF OP VK

Projekt ESF OP VK | Šablony SŠ a VOŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008144

1. Personální podpora SŠ a VOŠ – Školní kariérový poradce

Kdo je kariérový poradce

Odborně kvalifikovaný pedagogický pracovník školy, který poskytuje poradenství v oblasti profesní orientace žáků školy a je součástí týmu školního poradenského pracoviště. Aktivně  soustavně pracuje se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými žáky.

Co je kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zde především pro žáky, cílem je podpora při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní odpovědné rozhodnutí žáka na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní kolektivy.

Odkazy pro vyhledávání škol po maturitě

Odkazy pro vyhledávání testů

Odkazy pro vyhledávání profesí a pracovních pozic

 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj  pedagogů SŠ a VOŠ

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – intenzivní maturitní přípravy