OP Jan Amos Komenský

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003831

Cíle projektu

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole/školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace nejméně jedné z následujících aktivit projektu v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu (Zvyšování kvality a/nebo Rovný přístup):

Zvyšování kvality:

1.III/7 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

1.III/8 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9 – Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.IV/1 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ

1.IV/2 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ

1.VIII/1 – Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM

Rovný přístup:

1.III/1 – Školní asistent

1.III/10 – Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

1.III/11 – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

1.III/12 – Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

1.III/2 – Školní speciální pedagog SŠ

1.III/3 – Školní psycholog SŠ

1.III/4 – Sociální pedagog SŠ

1.III/5 – Kariérový poradce SŠ

1.III/6 – Dvojjazyčný asistent SŠ

1.IV/3 – Inovativní vzdělávání studentů VOŠ

1.VIII/2 – Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM

1.III/3 Školní psycholog

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory15. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školu.
Podmínkou výkonu činnosti psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.

1.III/5 – Kariérový poradce SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření19 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
Kariérovým poradcem je pedagogický pracovník školy. Za výběr konkrétního pedagogického pracovníka odpovídá ředitel školy.

1.III/7 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám.
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.
Výběr konkrétního pracovníka na pozici koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele je v kompetenci ředitele školy.
Podmínkou výkonu činnosti koordinátora je získání kvalifikace minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

1.III/8 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.III/10 – Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

1.IV/1 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele vyšším odborným školám.
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.
Výběr konkrétního pracovníka na pozici koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele je v kompetenci ředitele školy.

1.IV/2 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání VOŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.