Nabídka studia

Obor cestovní ruch | 65-43-N/01

Studijní obor je koncipován pro přípravu odborníků do oblasti cestovního ruchu, která si nárokuje pracovníky s vyspělým jazykovým projevem, kultivovaným vystupováním a psychickou vyzrálostí, širokým a komplexním společenskovědním přehledem a vysokou odbornou kvalifikací, která jim umožňuje pružně se adaptovat v konkrétních podmínkách praxe. Tomuto cíli odpovídá i pojetí vzdělávání, v němž je kladen důraz nejen na osvojení potřebných […]

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-N/03

Profil absolventa je koncipován v souladu s nejnovějšími pedagogickými výzkumy, které pro profil absolventa stanoví kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní, předmětové a didaktické, manažerské a osobnostně kultivující. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovaných disciplín v průběhu studia. Prokazatelnost získaných kompetencí bude zajištěna úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním absolventské práce, absolventskou závěrečnou zkouškou (absolutoriem) z integrovaných pedagogických a […]