Podmínky pobytu studentů ve škole v době absolutoria

červen 2020

Příchod ke škole a vstup do školy

 • studenti jsou předem rozděleni do skupin, nejvýše po 15 studentech a vstupují do školy určenými vchody
 • rozdělení ve skupinách nelze měnit, skupiny se nesmí ve škole potkávat
 • studenti přicházejí ke škole se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek apod.)
 • při příchodu na první konzultaci odevzdají studenti vyplněné a podepsané Čestné prohlášení
 • do školy nesmí vstoupit student s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, náhlou ztrátou chuti a čichu nebo jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest
 • studenti dodržují časový harmonogram vstupu do školy
 • před určeným vstupem do školy se neshromažďují, do školy vstupují jednotlivě a dodržují dvoumetrové odstupy od jiných osob
 • po vstupu do školy použijí připravený dezinfekční prostředek a okamžitě odcházejí do určené učebny
 • šatny nejsou v provozu.

Pobyt v učebně

 • ve třídě se posadí na určená místa tak, aby byl zachován dvoumetrový odstup od spolužáků
 • o použití roušky v učebně rozhodne přítomný učitel
 • student má na dobu pobytu ve škole na každý den připraveny dvě čisté roušky
 • pro odkládání roušek má student připravené sáčky
 • ze třídy se student vzdaluje pouze se souhlasem učitele
 • v době vyhlášené přestávky se studenti pohybují ve vymezeném prostoru, výhradně s rouškami a zachovávají dvoumetrové odstupy od spolužáků
 • studenti využívají pouze toalety vyhrazené jejich skupině
 • na toaletách dodržují hygienické předpisy (mytí rukou a odstupy alespoň 1,5 m)
 • při přesunu mezi učebnami dodržují studenti pokyny učitele
 • učitel vede evidenci o přítomnosti studentů.

Pohyb na chodbách školy

 • po chodbách školy se pohybují studenti pouze v době přestávky mezi výukovými hodinami
 • využívají pouze prostor vyhrazený pro jejich skupinu
 • studenti používají pouze toalety vyhrazené jejich skupině
 • prostor učebny bude v době přestávky řádně vyvětrán.

Odchod ze školy

 • studenti odchází ze školy na pokyn učitele
 • studenti se nezdržují ani v učebnách, na chodbách nebo v prostoru před školou
 • studenti při odchodu dodržují dvoumetrové rozestupy.

Výše uvedená pravidla jsou studenti povinni dodržovat. V případě porušování pravidel musí student školu opustit.